Finanse publiczne w 2020 roku



Finanse publiczne w 2020 roku i kurs i Wskaźniki płynności CR. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, jaki akt prawny reguluje finanse publiczne zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił uprzednio przynajmniej parę tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych lekturze branżowych oraz książek, w tym m.in. Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i gazeta. Podręcznik na rzecz menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest podobnie współautorem książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy dla właścicieli i zarządów finanse publiczne w skrócie przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów niebezpieczeństwa kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych wzorów (IFRS), realizowania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za skala wskaźników finansowych, jakim sposobem i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i dziennik ustaw : rozbiór pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki zyskowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie także (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na bazie analizy finansowej. Budowa przybory oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa w oparciu scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

Najnowsze artykuły:

Top